พื้นที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ได้เปิดให้บริการเครือข่าย eduroam ทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัย