คู่มือการใช้งาน

 

** ไม่ควรเลือก Auto Connecting กับเครือข่าย eduroam เนื่องจากว่าหากเราใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย อุปกรณ์จะพยายามเชื่อมต่อกับ eduroam และจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้**